Výklad pojmov

Spoločnosť SEBIX , s. r. o., so sídlom Nová 9 , 045 01 Moldava nad Bodvou, IČO : 54289181 , DIČ: : 2121622899Kupujúci – fyzická alebo právnická osoba, ktorá si ako spotrebiteľ zakúpila výrobok od spoločnosti SEBIX , s.r.o.
v rámci jej predajnej siete a ktorá má právo uplatňovať nároky z poskytnutej záruky.
*Výrobok – hnuteľná vec, ktorá predstavuje predmet reklamácie a ktorá bola zakúpená od spoločnosti SEBIX , s.r.o.
*Príslušenstvo – zariadenia a ich súčasti,
*Miesto na uplatnenie reklamácie – sídlo firmy SEBIX s.r.o
*Reklamácia – uplatnenie zodpovednosti za vady výrobku
*Vybavenie reklamácie – ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny
výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie alebo odôvodnené zamietnutie reklamácie
*Predajná sieť spoločnosti SEBIX, s.r.o. zahŕňa:
b) alternatívny predaj prevádzkovaný spoločnosťou SEBIX, s.r.o. (predaj cez internet, predaj v mieste sídla zákazníka)

Podmienky reklamácie:

Predmet reklamácie

Predmetom reklamačného konania medzi kupujúcim a spoločnosťou SEBIX, s.r.o. môže byť:

 • predmet , ktorý bol zakúpený na e-shope Saatsport
 • príslušenstvo, ktoré bolo zakúpené na e-shope Saatsport
 • akýkoľvek iný výrobok, ktorý predávajúci nadobudol do vlastníctva kúpou od spoločnosti SEBIX, s.r.o.

Záručné podmienky

Spoločnosť SEBIX s.r.o. poskytuje záruku na akosť, bežnú kvalitu a prevádzkyschopnosť predávaných výrobkov. Za účelom dodržania
záručných podmienok je kupujúci povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku škode na výrobku, šetrne s výrobkom zaobchádzať
a používať ho v takých podmienkach, ktoré nemajú za následok dočasné alebo trvalé kvalitatívne zmeny na vonkajších alebo vnútorných
súčastiach výrobku.
Záruka nemôže byť uznaná najmä ak:

 • bola vada spôsobená neodborným používaním výrobku alebo v rozpore s návodom na použitie,
 • boli na výrobku vykonané úpravy, opravy alebo neoprávnené manipulácie,
 • bol vykonaný zásah do výrobku inou osobou ako zamestnancom autorizovaného servisného strediska alebo zamestnancom odborného
  servisu,
 • pri uplatňovaní záručnej opravy nebol predložený platný originál záručného dokladu,
 • bol výrobok mechanicky poškodený,
 • bol výrobok skladovaný alebo používaný vlhkom, prašnom, chemicky či inak agresívnom prostredí,
 • bol výrobok vystavovaný vplyvom nepriaznivého počasia (sneh, dážď, slnko a pod.), ak tento nebol priamo výrobcom predurčený na
  používanie v takomto prostredí,
 • pri uplatňovaní záručnej opravy nebol predložený platný originál pokladničného dokladu preukazujúci zakúpenie uvedeného výrobku
  Záruka sa rovnako nevzťahuje na vady zavinené:
 • živelnou pohromou,
 • opotrebovaním v dôsledku používania výrobku a primeraného opotrebovania (škrabance a pod.),
 • nešetrným, nedbalým používaním, prenášaním a odkladaním výrobku,
 • nešetrnou a neadekvátnou manipuláciou v rozpore s návodom na použitie,
 • pripojením na neoriginálne príslušenstvo.

Poznámka: Uvedené príklady nie sú zoznamom všetkých prípadov, ktoré môžu spôsobiť porušenie záručných podmienok.
Ak sa preukáže, že reklamovaná vada bola spôsobená kupujúcim poškodením výrobku, jeho nesprávnym používaním, nevhodnou
manipuláciou alebo iným porušením záručných podmienok, a kupujúci napriek tomu, že o tejto skutočnosti vedel alebo vedieť mohol, vadu
reklamoval, môže spoločnosť SEBIX s.r.o. od kupujúceho požadovať náhradu škody, ktorú tým kupujúci spoločnosti SEBIXs.r.o. spôsobil.

Záručná doba

Záručnou dobou sa rozumie doba, počas trvania ktorej je za podmienok ustanovených v tomto Reklamačnom poriadku zabezpečený
bezplatný servis a oprava v prípade výskytu vady, ak boli zo strany kupujúceho dodržané ustanovené podmienky užívania výrobku. Záručná
doba začína plynúť dňom predaja a vystavenia záručného dokladu a trvá, ak nie je v záručnom liste uvedené inak:

 • 24 mesiacov na náhradné diely a ich súčasti,
 • 24 mesiacov na príslušenstvo (vrátane príslušenstva, ktoré tvorí súčasť balenia),

Doba od uplatnenia práva zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný výrobok prevziať, sa do záručnej
doby nepočíta.
V prípade výmeny výrobku začína plynúť záručná doba na výrobok znova odo dňa, ktorý bol v Potvrdení o prevzatí na opravu, resp. v inom
relevantnom doklade o prevzatí výrobku do opravy dohodnutý ako deň prevzatia výrobku po oprave, resp. v prípade skoršieho prevzatia
výrobku dňom prevzatia výrobku po oprave.

Spoločnosť SEBIX , s.r.o. nezodpovedá

 • za nedostatočnú kvalitu, spôsobenú neštandardne vykonanou montážou podľa požiadaviek kupujúceho vopred neodporúčaných technikom,
  alebo ak pri inštalácii na bicykel neboli na žiadosť kupujúceho použité všetky komponenty montážnej súpravy, ktoré odporučil inštalačný
  technik, alebo ich rozmiestnenie je na žiadosť kupujúceho neštandardné,
 • za dôsledky zapríčinené želanou neštandardnou úpravou zariadenia na rozšírenie možnosti alebo zmenu jeho určeného využitia,
 • za kvalitu spôsobenú neštandardnými doplnkami na „vylepšenie vzhľadu“ alebo iným neoriginálnym príslušenstvom.

Batéria a elektro bicykle

Batéria zo strany kupujúceho vyžaduje zvlášť dôslednú starostlivosť a zaobchádzanie podľa predpísaných odporúčaní v príslušných
kapitolách návodu na obsluhu, ktorý tvorí súčasť balenia batérie.
Batéria má charakter spotrebného materiálu, má svoju dobu prevádzkyschopnosti a životnosti, ktoré sú veľmi závislé na spôsobe používania
a prevádzky.
Záruka sa nevzťahuje na úbytok kapacity batérie, ani na úplnú stratu spôsobenú bežným používaním a dobou používania.
Osobitný rozsah záruky pri batériách – dohoda o vlastnostiach, účele a kvalite batérie:
Výrobnou vlastnosťou predávanej batérie je schopnosť zachovať si rovnakú kvalitu ako v čase predaja len po dobu šiestich mesiacov odo dňa
začatia jej používania (ak výrobca neuvádza inak), pričom po tejto lehote sú akékoľvek prejavy vo vlastnostiach batérie v podobe úbytku jej
výkonnosti už len prejavom jej prirodzeného opotrebovania, čo nie je považované za vadu batérie. Na tento účel sa považuje dátum predaja
batérie za začiatok užívania batérie a za začiatok užívania, ku ktorému bola táto batéria dodaná. Kupujúci prejavom záujmu o kúpu tejto
batérie zároveň prejavuje vôľu smerujúcu k začatiu používania batérie v deň ich predaja.
Základnou podmienkou zachovania si riadnych funkčných vlastností predávanej batérie počas lehoty šiestich mesiacov odo dňa začatia jej
používania je užívanie tejto batérie výlučne vo vozidle, pre ktorý je určená. Nedodržanie tejto podmienky zakladá právo predávajúceho
neuznať reklamáciu dodávanej batérie, ako dôsledku nedodržania záručných podmienok predávanej batérie. Prejav záujmu kupujúceho
o dodávanú batériu s vlastnosťami uvedenými v návode sa v zmysle ust. par. 496 ods. 1 Občianskeho zákonníka považuje za dohodu
o vlastnostiach, účele a akosti predávanej batérie.

Záručný doklad

Záručným dokladom je:

 • záručný list, ktorý spoločnosť SEBIX s.r.o. vydá kupujúcemu pri kúpe výrobku
 • pokladničný blok alebo FA s dodacím listom

Platným záručným listom sa rozumie kompletne vyplnený originál tlačiva Záručného listu, potvrdený pečiatkou a podpisom kompetentného
pracovníka spoločnosti SEBIX , s.r.o. a dátumom predaja. Neoprávnene menený Záručný list je neplatný

Reklamačné súvislosti

Záručná oprava

Ak sa na výrobku vyskytne vada, za ktorú zodpovedá spoločnosť SEBIX, s.r.o., kupujúci je oprávnený uplatniť svoje právo na reklamáciu
v spoločnosti SEBIX, s.r.o.. Svoje právo kupujúci uplatňuje predložením Záručného dokladu a výrobku, ktorý má byť predmetom reklamácie.
Spoločnosť SEBIX, s.r.o. prostredníctvom Autorizovaného servisného strediska alebo dodávateľa výrobku zabezpečí vykonanie bezplatnej
opravy výrobku, ak sa počas záručnej doby prejaví na výrobku porucha spôsobená výrobnou vadou alebo vadou materiálu. Spoločnosť
SEBIX, s.r.o. si vyhradzuje právo na dobu maximálne 30 dní na otestovanie, overenie funkčnosti a lokalizáciu poruchy výrobku.

Nezáručná oprava

Ak sa na vadu výrobku nevzťahuje záruka, kupujúci si môže v obchodnom priestore spoločnosti SEBIX, s.r.o. dohodnúť podmienky
nezáručnej opravy, predpokladanú cenu opravy a termín prevzatia opraveného výrobku (zmluva o oprave veci). Ak sa počas opravy vyskytnú
také okolnosti, ktoré môžu mať vplyv na dohodnuté podmienky opravy, zvýšenie predpokladanej ceny opravy alebo predĺženie dohodnutej
doby opravy, spoločnosť SEBIX, s.r.o. o týchto okolnostiach vhodným spôsobom kupujúceho informuje a vyžiada si jeho súhlas so
zmenenými podmienkami opravy. Ak sa spoločnosť SEBIX, s.r.o. nedohodne s kupujúcim na zmenených podmienkach, Zmluva o oprave veci
zaniká a kupujúci je povinný vyzdvihnúť si výrobok a zaplatiť spoločnosti SEBIX, s.r.o. cenu za už vykonané práce a náhradu vzniknutých
nákladov.
Pri odovzdaní výrobku na opravu spoločnosť SEBIX, s.r.o. dohodne s kupujúcim termín na vyzdvihnutie opraveného výrobku. S výrobkami,
ktoré nebudú včas vyzdvihnuté, bude naložené v súlade s Par. 656 Občianskeho zákonníka.

Záverečné ustanovenia

Odo dňa účinnosti tohto Reklamačného poriadku je kupujúci oprávnený uplatňovať nároky z vád výrobku výlučne u spoločnosti SEBIX, s.r.o.
na jej obchodných miestach.

Reklamačný poriadok nadobúda platnosť a účinnosť dňa 1. júna 2022.