SEBIX , s.r.o. ako poskytovateľ a prevádzkovateľ na ochranu osobných údajov kladie veľký dôraz, zároveň garantuje, že kupujúcim poskytnuté osobné údaje nevyhnutné pre dodanie tovaru sú dôverné a budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim v súlade s VOP a v súvislosti s plnením záväzkov vyplývajúcich z objednávky a okrem prepravcu a poskytovateľa webového serveru nebudú poskytnuté žiadnym tretím osobám.
Registráciou kupujúci udeľuje súhlas so zasielaním informácií o marketingových informáciách od poskytovateľa.
S osobnými údajmi poskytovateľ pracuje iba v rozsahu zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.
Kupujúci objednávkou tovaru na webstránke poskytovateľa prejavuje súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov za účelom spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky tovaru a vyúčtovania. Poskytovateľ sa zaväzuje, že na písomnú žiadosť kupujúceho kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy.
Poskytovateľ spracúva nasledovné kontaktné údaje kupujúcich a údaje na doručenie.

  • meno a priezvisko kupujúceho ako príjemcu tovaru – právnická osoba obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, IČ DPH
  • adresa doručenia
  • telefónne číslo
  • e-mailová adresa

V prípade neposkytnutia týchto osobných údajov nie je možné spracovať objednávku kupujúceho. Získané osobné údaje nie sú zverejnené.
Osobné údaje bude predávajúci spracúvať a archivovať v súlade s osobitnými predpismi. Osobné údaje budú spracúvané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom. Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a nesie zodpovednosť za nepravdivosť osobných údajov.
V prípade, ak sa kupujúci domnieva, že poskytovateľ vykonáva spracúvanie jeho osobných údajov v rozpore so zákonom, môže požiadať poskytovateľa o vysvetlenie, popr. odstránenie závadného stavu.
Podľa zákona o ochrane osobných údajov má kupujúci právo okrem iného na opravu nesprávnych, neúplných a neaktuálnych osobných údajov, na informácie o zozname osobných údajov, ktoré o ňom poskytovateľ spracúva a ďalšie práva uvedené v § 28 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov.
Úrad na ochranu osobných údajov
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika
Sekretariát úradu
Tel. +421 /2/ 3231 3214
E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk
Fax +421 /2/ 3231 3234